topimg

Fordran

Fordringsrätt

Med en fordran avses att någon har rätt att kräva att någon annan.ska uppfylla en förpliktelse. Den som har rätt att kräva förpliktelsen kallas för borgenär. Den som är skyldig att prestera kallas för gäldenär. En fordran kan avse pengar, en så kallad pekingfordran, men den kan också avse något annat, en så kallad naturfordran. Borgenären kan till exempel ha ett krav mot gäldenären att denna ska utge en viss vara till borgenären. En fordran uppkommer i regel genom avtal. I ett avtal om ett pekinglån kan en fordran uppkommer då en kredittalare behöver låna pengar pengar av kreditgivare. Ett avtal om pekinglån, som kallas för rörsträckning, innebär således att kreditgivaren får en fordran på kredittataren. En fordran kan också uppkomma då en köpare får köpa en vara på avbetalning av en säljare. Avbetalningsköp eller andra kreditavtal kan således ge upphov till en fordran för säljaren gentemot köparen.

co_creative_forhandlingar

En fordran kan också uppkomma genom att något gör en tjänst i någon annans intresse utan att ha dennes uppdrag därtill, så kallalt negotiobum gettio. Den som agerar (testor) har i denna situation möjlighet att få ersättning för sin insats och sin utlägg från den som får tjänsten utförd (huvudmannen).

Säkerhetsrätt

med en säkerhetsrätt avses i regel en rätt för en borgnät att på ett i något eller flera hänseenden privilegietet sätt få använda egendom för att förskaffa sig betalning. Till de traditionella säkerhetsrätterna i svensk rätt räknas panträtt i fast och lös egendom, företagshypotek, retentionsrätt, säkerhetsöverlåtelse, återtagandeförbehåll samt borgen.Det finns ingen sammanhållande lagstiftning som reglerar säkerhetsrätterna eller sakrätten i övrigt. Vissa säkerhetsrätter ger borgenären seperationsrätt vid utmätning eller konkurs.

För sakrättsligt skydd krävs oftast att en särskild åtgärd har vidtagits i form av ett sakrättsligt moment. De sakrättsliga momenten är: (1) Tradition: egendomen ska överlämnas från exempel pantsättaren till panthavren. (2) Denuntiation: innebär att någon ska erhålla ett medelände från något, (3) registerung: registerung i offentlig register, (4) avskiljande: vilket vanligtvis brukar ske med pengar, där av skiljena sker genom att medlen sätts in på ett konot, (5) märkning: som sker beträffande virke, (6) själva avtalet.emksflv8xs5bgasjlrl4

Insolvensrätt

Om en gäldenär inte kan eller vill betala en skuld till en borgenär kan något av färjande insolvensrättsliga förfaranden användas: (1) utsökning: verkställighet som avser betalningsskyldighet sker genom utmätning.(2) Konkurs: Gäldenären kan inte betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är endast tillfällig, kan vederbörande försätts i konkurs. Gäldenären är således på obestånd/insolvent. (3) Företagsrekonstruktion: syftar till att göra det möjligt att utan konkurs vidta åtgärder för att rekonstruera sådana företag i kris, företagsrekonstruktion (LFR). (4) Skuldsanering: En gäldenär som är mycket svårt skuldsatt – kvalificerat insolvens – kan få hjälp att bli av med sin skulder genom rättsinstitut skuldsanering. Skuldsaneringslagen (SksanL)

 

 

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT