topimg

Avtal

Avtalsfriheten är en grundläggande princip. Aspekten av principen är att man får avtala med vem man vill om vad som helst, den negativa att man inte behöver avtala om man inte vill. I båda avseenden finns åtskilliga undantag, så avtalsfriheten är långt ifrån absolut. Den gamla latinska sentensen ”oacta sunt servanda” avtal ska hållas” äger alltjämt giltighet, innebärande att avtal är rättsligt bindande. När avtal följs är allt frid, men när avtal tolkas olika och icke efterfölja behövs det tolkning och handledning. Svensk Juridik hjälper med tolkning, dikterande av avtal, förhandling och som ombud vid eventuell domstols förfarande.emksflv8xs5bgasjlrl4

Avtalsrätt

Avtalsrätt koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals giltighet samt avtalstolkning. Avtalsrätten  allmän del,  innefattar de regler som finns i lagstiftning, samt andra rättsregler som är tillämpliga vid andra avtal , och en speciell del, som behandlar de olika reglerna för speciella avtalsförhållanden. Benämnningen allmän avtalsrätt respektive speciell avtalsrätt för att uttrycka denna distinktion. Terminologiskt mer korrekt att hänföra reglerna i den allmänna avtalsrättsliga lagstiftningen (främst avtalslagen) till den allmänna avtalsrätten och övriga rättsregler till den speciella avtalsrätten. Avtalsrätten behandlar parternas rättigheter och skyldigheter i ett avtalsförhållande.

Köprätt

Köprätt syftar man främst på avtal och köp mellan en juridisk person (bolag i olika former) och en privatperson eller en privatperson med en annan privatperson. Lagarna som reglerar köprätt återfinns i köplagen(KöpL), avtalslagen (AvtL), konsumentköplagen (KköpL) och Distansavtalslagen (DAL), m.m.

co_creative_forhandlingar

Köprätten behandlar parternas rättigheter och skyldigheter i ett avtalsförhållande. Svensk Juridik hjälper med tolkning, dikterande av avtal, förhandling och som ombud vid eventuell domstols förfarande.

Äganderättsförvärv

Nyttjanderätt

Hyra av lös egendom, lega på gammalsvenska, är en avtalstyp som bär vissa likheter med köp. I stället för att betala för att helt överta någon annans ägande rätt, betalar man för att under viss tid få utnyttja en väsentlig beståndsdel av äganderätten, nämligen rätten att använda saken. Ägnaderätten finns dock kvar hos uthyraren, vilket bland annat har de konsekvenserna att egendom inte ingår hyrarens eventuella konkursbo, däremot i uthyrarens, och att inhyraren har en skyldighet att väl vårda egendomen.

Tjänster

I den mån ett uppdrag inte sker i anställningsform eller är specialreglerat på annat sätt, gäller de gamla reglerna om sysslomän eller ombudsmän. Formuleringen är mycket generell, man är ombedd att ”något syssla och uträtta”. Det kan tydligen vara såväl material som immateriella tjänster.

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT