topimg

Associationsrätt

En association är en sammanslutning mellan fysisk och/ eller juridisk personer. Associationsrätten delas in i två huvudområden, bolagsrätt och föreningsrätt. Inom bolagsrätten behandlas bland annat reglerna om aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Inom föreningsrätten behandlas bland annat de regler som styr ekonomiska och ideella föreningar.

För att en an association ska anses föreligga ska två förutsättningar vara uppfyllda.

 1. Det ska finnas ett muntligt eller skriftligt avtal om samverkan.
 2. Samt ska bolagsmännen/medlemmarna ha ett gemansamt ändamål med samverkan.

Det finns två associationer att skilja på det är öppen association och stängs association.

Handelsbolag

Bolagsformen handelsbolag regleras av lagen om handelsbolag och enkla bolag, även kallad bolagslagen (BL).

co_creative_forhandlingar

 • Ändamål:Ett handelsbolag föreligger som två eller flera avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsbolagsregisteret (1:1 BL).
 • Delägarstruktur: Minst två fysiska eller juridiska personer (1:1BL)
 • Delägarskifte: Inget skifte utan bolagsmännens samtycke (2:2 BL), rätt till uppsägning (2:24 BL, 2:25-3)
 • Grundkapital: Eget kapital ingen förutsättning.
 • Juridiks person: Ja (1:4 BL)
 • Stängd association

Kommanditbolag

Bolagsformen kommanditbolag regleras precis som handelsbolag av bolagalagen. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag med ett begränsat ansvar för en eller flera av bolagsmännen (1:2 BL)

 • Ändamål: Ett kommanditbolag är ett handelsbolag i vilket en eller flera bolagsmän har förbehållit sig att inte svara för bolagets förbindelser med mer än han eller hon har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare. Annan bolagsman i kommanditbolaget kallas komplementär (1:2 BL).
 • Delägarstruktur: Minst två fysiska eller juridiska personer (1:1 BL)
 • Delägarskifte: Inget skifte utan bolagsmännens samtycke (2:2 BL). Rätt tilluppsägning (2:24, 2:25-30, 3:11 BL)
 • Grundkapital: Eget kapital, inga förutsättning.
 • Juridisk person: Ja (1:14 BL)
 • Stäng association

Enkla Bolag

Enkla bolag regleras också av bolagslagen. Ett enkelt bolag är inte någon juridisk person (1:4 BL)

 • Ändamål: Ett enkelt bolag föreligger, om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger (1:3 BL).
 • Delägarstruktur: Minst två fysiska eller juridiska personer (1:1 BL)
 • Delägareskifte: Inget skifte utan bolagsmännens samtycke (2:2 BL). Rätt till uppsägning (2:24, 2:25-30 BL)
 • Grundkapital: Ingen egen förmögenhetsmassa.
 • Juridisk person: Nej (1:4 BL)
 • Öppen association

Aktiebolag

Aktiebolaget är den dominerande associationsformen i Sverige. Aktiebolagsregistret som försemksflv8xs5bgasjlrl4 av bolagsverket finns alla svensk registrerade aktiebolag. De minsta aktiebolagen benämns som ägarledda företag och består oftast av en eller två aktieägare, samt publika aktiebolag som båda formerna regleras av Aktiebolagslagen (ABL) innehåller relativt flexibla regler som ger utrymme för en anpassning till det enskilda bolagets särskilda förhållanden.

Ett aktiebolag blir en juridiks person i och med att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret (2:25 ABL). Aktieägarna har inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser(1.3 ABL).

Ett privat aktiebolag måste ha ett aktiekapitalet uppgå till minst 50000kr (1:5 ABL) och i ett publikt aktiebolag till minsta 500000 kr (1:14 ABL).

 • Ändamål: Driva verksamhet i bolag med vinstsyfte utan att personligt ansvar föreligger (1:3, 3:3 ABL).
 • Delägarestruktur: Minst en stiftare och minst en aktieägare (2:1 ABL)
 • Delägareskifte: Fri omsättning av aktierna, undantag för bolagets egna aktier (19:4 ABL). Undantag (19:3 ABL). Förbehåll enligt hembudsklausul (4:27 ABL) och samtyckesklausul (4:8 ABL) samt förköpsklausul (4:18 ABL).
 • Grundkapital: Privata bolag lägst 50000 kr och publika bolag lägst 500000 kr
 • Juridisk person: Ja (2:25 ABL)
 • Stängd association

Ekonomiska- och Ideella föreningar

Det finns två huvudgrupper av föreningar. ekonomiska föreningar och ideella föreningar. De ekonomiska föreningarna regleras i lagen om ekonomiska föreningar (EFL). En ekonomisk förening måste vara en öppen association. En föreningsmedlem kan alltså när som helst träda in och träda ut ur föreningen (3:1 EFL). Den möjligheten kan begränsas av föreningens stadgar. En ideell förening är en förening som inte kombinerar ekonomisk verksamhet med att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Syftet med en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomiskverksamhet. (1:1 EFL).

 • Ändamål: Främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, där medlemmarna deltar kooperativt (1:1 EFL) Ideella Föreningar är att främja medlemmarnas intressen.
 • Delägarestruktur: Minst tre medlemmar (2:1 EFL). Ideella Föreningar är det osäkert, enligt juridisk doktrin minst två.
 • Delägareskift: Fritt in och fritt utträde (kan dock begränsas) (3:1 EFL)
 • Grundkapital: Insatskapital från medlemmarna dock inget krav.
 • Juridisk person: Ja (1:2 EFL) Ideella Föreningar om det finns en styrelse samt stadgar.
 • Öppen association

Stiftelser

stiftelsen regleras av stiftelselagen. En stiftelse är ingen association. Saknar alltså delägare/ medlemmar. En stiftelse består av en avsatt förmögenhetsmassa där syftet med avsättningen är att tjäna ett bestämt ändamål.

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT