topimg

Arbetsrätt

Det viktigaste syfte av många inom arbetsrätten är att skapa ordning och reda i förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagaren.

När man i praktisk verksamhet söker svaret på en arbetssrättsliga fråga, får man första ta reda på om den är reglerad av alg. om den är reglerad i en tvingande lagregel, är det den regeln som ska tillämpas. Om frågan i stället är reglerad i en sådan lagregel, som får ersättas med andra regler i kollektivavtal, får man undersöka om det finns en kollektivavtalsregel i frågan. Om det gör det, ska den regeln tillämpas. Gäller frågan en individuell arbetstagares rättigheter och skyldigheter får man också undersöka vilket utrymme kollektivavtalsregeln ger för enskilda avtal och om något sådant enskilt avtal finns i det aktuella fallet. Det kan också bli aktuellt att undersöka rättspraxis.emksflv8xs5bgasjlrl4

De centrala lagarna i arbetsrätten är:

 • anställningsskydd (LAS), som reglerar anställningsformer och avslutande av anställningar.
 • medbestämmandelagen (MBL) som reglerar förhållandet mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationer.
 • arbetsmiljö
 • arbetsmiljölagen (AMAL)
 • arbetstidslagen (ATL)
 • diskrimineringslagen (DL)
 • förtroendemannalagen (FML)
 • semesterlagen (SemL)
 • föräldrarledighetslagen (FLL)

Immaterialrätt

Immaterialrätten är ett system av lagar som ger ensamrätt till intellektuella prestationer och kännetecken – ett skydd för innovationer och investeringar – mot en efterbildning och plagiat. Den är väsentligen inriktad mot att att bestämma av avgränsa de skilda ensamrätternas uppkomst, räckvidd och innebörd. Ensamrätten ger en möjlighet att förbjuda tredje man att använda rättigheten; de är legala monopol, men är samtidigt konkurrensfrämjande, eftersom de stimulerar till skapande, innovation, forskning och utveckling.

Systemet kallas immaterialrätt eftersom rättigheterna – till skillnad från äganderätten till exempelvis fastigheter och lösa saker – avser företeelser som man inte direkt kan ta på – de är immateriella. De viktigaste immaterialrättigheterna skyddas av upphovsrätten. Upphovsrätten skyddar litterära och konstnärliga verk, patenträtten som skyddar uppfinningar, mönsterskyddet som skyddar formen på en produkt och känneteckensrätten, som ger skydd för varumärken och andra symboler.

Marknadsrätt

Marknadsrätten kan delas in i konkurrensrätten å ena sidan och marknadsföringsrätten å den andra. De har båda Marknadsdomstolen (MD som gemensam nämnare, MD är en specialdomstol som dömer i sista instans i flera marknadsrättsliga mål. Till MD´s hjälp agerar Konkurrensverket(KKV) och konsumentverket(KOV). KKV granskar marknaden, utreder misstänkta konkurrensbegränsningar och för talan i MD. KOV är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor. KO, som är generaldirektör för KOV, kan föra talan mot otillbörliga markandsföringsåtgärder i MD. På markandsföringsrättens område spelar Internationella handelskammarens(ICC).co_creative_forhandlingar

 • Konkurrensrätten: har tre skyddssyften. Det första (1) och primära syftet är samhällsekonomiskt, nämligen att upprätthålla en fungerande eller effektiv konkurrens på den svenska marknaden. (2) Konkurrensrätten ska därtill tillförsäkra att konsumenterna inte behöver betala överpris och tillhandahållas ett varierande utbud av varor och tjänster. (3) Det sista syftet är att skydda konkurrenter, till exempel mot säljvägran eller så låg prissättning att konkurrenterna inte kan ta sig in på marknaden – så kallad dumpning. Konkurrensrätten motverkar tre slags åtgärder: (1) Samordnade förfarande som omfattar flera aktörer på marknaden. (2) Missbruk av en dominerande ställning. (3)  Företagskoncentration, d.v.s. företagssammanslagningar, förvärv eller skapande av andra gemensamma ägande strukturer. Lagen anger typexempel på förbjudna konkurrensbegränsningsåtgärder (1) bruttoprissättning, (2) Marknadsbegränsningar, (3) Marknadsuppdelningar, (4) Diskriminering, (5) kopplingsförbehåll.
 • Marknadsföringsrätten: har som syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och tjänster, samt att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsument och näringsidkare. Övergripande syfte är att upprätthålla en fungerande konkurrens på den svenska marknaden. Det tre generalklausulerna (1) Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed (3§, 5§ MFL god affärssed) , (2) Aggressiv marknadsföring (7 §§ MFL), (3) Vilseledande marknadsföring (8§ MFL)

 

KONTAKT

Sares Group AB
Svensk Juridik Kristoffer Larsson 
Granitvägen 2
181 61 Lidingö

Växel: 0225-62055
E-mail: info@svenskjur.se

AKTUELLT